Number of the records: 1  

Právo na doplňující informaci v regionálním tisku

  1. Právo na doplňující informaci v regionálním tisku : rozsudek ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019. -- Scope and content: Objektivita a vyváženost obsahu regionálního periodika by měla být dosažena uveřejňováním sdělení a příspěvků celého názorového i tematického spektra se vztahem k danému regionu. Ustanovení § 4a tiskového zákona, ve znění účinném od 1. 11. 2013, kromě těchto požadavků na obsahové kvality celého periodika ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto regionu, aniž by byl vydavatel oprávněn přezkoumávat a pro účely uveřejnění hodnotit obsah jednotlivých sdělení zastupitelů z pohledu objektivity a vnitřní vyváženosti. Při nesplnění této povinnosti se lze nápravy domáhat požadavkem na uveřejnění tzv. doplňující informace podle § 11a odst. 1 písm. a) tiskového zákona. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99.
    In: Soudce. -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 17-18.
    I. Vojtek, Petr, 1967-


    Ústavní soud 2020 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99 * Tiskový zákon * Informace * Tisková média * Periodický tisk * Zastupitelé * článek
Number of the records: 1