Number of the records: 1  

Společnost s ručením omezeným. Převod podílu. Valná hromada. Rozdělení zisku. Dobré mravy

 1. Title statementSpolečnost s ručením omezeným. Převod podílu. Valná hromada. Rozdělení zisku. Dobré mravy : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1499/2017
  AnnotationPosuzuje-li soud soulad usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným s dobrými mravy (§ 191 odst. 2 z. o. k.), musí přihlédnout ke všem okolnostem konkrétní věci. Je-li podíl ve společnosti s ručením omezeným převeden poté, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, ale dříve, než je společníkům zisk vyplacen, přechází nárok na vyplacení podílu na zisku dle usnesení valné hromady o rozdělení zisku na nabyvatele podílu (jakožto právo plynoucí z účasti na společnosti - 31 z. o. k.). Je-li podíl ve společnosti převeden na třetí osobu poté, kdy valná hromada přijala určité usnesení, ale dříve, než převodci marně uplyne lhůta k podání návrhu podle § 191 z. o. k., přechází na nabyvatele spolu s dalšími právy a povinnostmi plynoucími z účasti ve společnosti i právo napadat platnost tohoto usnesení, a to "v tom stavu", v jakém svědčilo převodci, bez ohledu na to, zda se ho toto usnesení bezprostředně dotýká. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2842/10.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 494-499
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2842/10
  Společnost s ručením omezeným
  Členský podíl
  Valná hromada
  Rozdělení zisku
  Dobré mravy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.