Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 75 04"
 1. Nemo plus iuris transferre potest. Anebo ano?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 3, s. 3-10. 
  article

  article

 2. Občanskoprávní odpovědnost v medicíně a její uplatňování u českých soudů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 9, s. 305-311. 
  article

  article

 3. "Aktuální trendy v odškodňování újmy na zdraví" - zpráva z konference.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 11, s. 73-74. 
  article

  article

 4. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 250-269. 
  article

  article

 5. Posuzování otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka po vydání rozsudku velkého senátu NS (Rc 16/2015) : usnesení ÚS z 5. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 315/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 253-256. 
  article

  article

 6. Skutková podstata nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka nabyvatelem jednajícím v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí : usnesení NS z 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5357/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 267-270. 
  article

  article

 7. Bazary, zastavárny a nabytí věci od nevlastníka - vybrané problémy.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 17, (2015), č. 9, s. 7-10. 
  article

  article

 8. Nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 11, s. 50-55. 
  article

  article

 9. Dobrá víra nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí. Předložení věci velkému senátu NS : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 1, s. 19-20. 
  article

  article

 10. Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka : rozsudek občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 2, s. 70-74. 
  article

  article