Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth 0004083 xcla^"
 1. Náhrada újmy způsobené porušením požadavku na projednání věci v přiměřené lhůtě v soutěžně-právní judikatuře Soudního dvora EU : nemo iudex in causa sua?.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 9, s. 12-28. 
  article

  article

 2. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení : nález ÚS z 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 199. 
  article

  article

 3. Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ve správním řízení a právo na zadostiučinění za nemajetkovou újmu : nález ÚS ze 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11-12. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a náhrada nemajetkové újmy způsobené průtahy ve správním řízení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 184-187. 
  article

  article

 5. Právo na projednání věci ve správním řízení v přiměřené lhůtě : nález Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3299/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxviii-lxxx. 
  article

  article

 6. Odpovědnost státu za škodu, odpovědnost státu za újmu, náhrada škody : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 13 Cdo 2402/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 791-809. 
  article

  article

 7. Věc Skupa proti České republice : zneužití práva podat stížnost (1. sekce). Číslo stížnosti 30700/13. Datum 26. 9. 2017.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 21, (2018), č. 1, s. 60. 
  article

  article

 8. Nemajetková újma způsobená průtahy ve správním řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 11, s. 38-42. 
  article

  article

 9. Náhrada za průtahy řízení, stížnosti poškozeného : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2013, č. j. 30 Cdo 3172/2012.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 5, s. 48-52. 
  article

  article

 10. Langdauernde Zivilverfahren – Ursachen überlanger Verfahrensdauern und Abhilfemöglichkeiten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2013, Jhrg. 66, Heft 24, s. 1697-1704. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.