Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis

  1. K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019. -- Scope and content: Dne 5. 9. 2019 vydal Nejvyšší soud rozsudek, ve kterém se zabývá otázkou, zda lékař musí odpovídat za újmu způsobenou svým jednáním, pokud toto jednání neodpovídalo požadavku odborné péče (bylo non lege artis). NS dospěl k závěru, že tomu tak není, pokud účelem jednání vyžadovaného v konkrétním případě z hlediska odborné péče nebylo zabránit újmě, která ve skutečnosti nastala. Zkoumal tedy ochranný účel konkrétního postupu podle požadavku odborné péče. Tento případ velmi dobře ilustruje vztah kritéria adekvátnosti a kritéria ochranného účelu, jinými slovy vztah tzv. konkrétní povinnosti opatrnosti a kritéria nexu protiprávnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72.
    I. Melzer, Filip, 1975-


    Ústavní soud 2020 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05 * Zdravotnictví * Lékařská péče * Zdravotní služby * Lege artis * Adekvátní příčinná souvislost * Příčinná souvislost * článek
Number of the records: 1