Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu

  1. K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4784/2017. -- Scope and content: Dne 7. 5. 2018 vydal NS ve věci vedené pod sp. zn. 28 Cdo 4784/2017 rozsudek, který řeší otázku věcné legitimace při bezdůvodném obohacení, vzniklém užíváním družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu. V tomto případě se velmi zřetelně projevuje rozdíl mezi tzv. kondikcemi z plnění a kondikcemi nikoli z plnění. Současně zde vzniká i otázka, na čí úkor třetí osoba bezdůvodně užívá věc, kterou vlastník předtím přenechal obligační smlouvou do užívání jinému. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 63-64.
    I. Melzer, Filip, 1975-


    Ústavní soud 2018 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 383/05 * Družstevní byty * Bytová družstva * Členové družstva * článek
Number of the records: 1