Number of the records: 1  

Ústavní soud: pojem zanedbatelné zmenšení majetku je vždy individuální

 1. Title statementÚstavní soud: pojem zanedbatelné zmenšení majetku je vždy individuální
  AnnotationPojem "zanedbatelné zmenšení majetku" musí justice vždy posuzovat s ohledem na konkrétní případ. Ve svém nedávném nálezu to judikoval Ústavní soud. Soudci tak přinesli ústavně konformní výklad ustanovení § 111 insolvenčního zákona, které zakotvuje toto základní omezení dlužníka: "Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou, pokud by mělo jít o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení." Zákonný pojem "nikoli zanedbatelné zmenšení" však zákonodárci v insolvenčním zákoně nespecifikovali. Ústavní soud proto uvedl, že při posuzování otázky objemu zmenšení majetku musí soudy výši plnění poměřovat zejména s hodnotou celkových přihlášených pohledávek věřitelů a výší dlužníkova majetku. Při posuzování bude tedy vždy podstatné, jaký je poměr úkonu k objemu zjištěných pohledávek. Insolvenční soudy musí navíc zohlednit případný kumulativní efekt v případě, že by dlužník vyvedl z podniku majetek prostřednictvím vícero úkonů, které by samostatně představovaly pouze zanedbatelné zmenšení majetku, v součtu by však způsobily významné zmenšení majetkové podstaty. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2020, sp. zn. I. ÚS 1575/16.
  In Právní rádce. - Roč. 28, (2020), č. 7-8, s. 53
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1575/16
  Insolvenční právo
  Insolvenční řízení
  Insolvenční zákon
  Dlužníci
  Majetková podstata
  Zanedbatelné zmenšení majetku
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1