Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za osobní poskytování péče osobě stižené plnou či částečnou nesoběstačností

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Ke stanovení výše náhrady za osobní poskytování péče osobě stižené plnou či částečnou nesoběstačností : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 11. 2021, sp. zn. 31 Cdo 1904/2021
  AnnotationÚvaha soudu (§ 136 OSŘ) o kompenzaci za péči poskytovanou blízkou osobou odvíjející se od úplaty, již by konkrétní poškozená osoba musela platit za zajištění potřebné péče profesionální pečovatelské službě, by měla být podložena alespoň rámcovým zjištěním úkonů ve smyslu výčtu ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., které si nad rámec běžné rodinné solidarity žádá péče o konkrétního poškozeného, jejich časové náročnosti a ceny, kterou by si za jejich provedení v daném místě a čase účtovala pečovatelská služba. Jinak vyjádřeno, lze vyjít z předpokládaného přibližného obsahu eventuální smlouvy mezi poškozeným a poskytovatelem služby ve smyslu § 75 zákona č. 108/2006 Sb. a na ni navazujícího vyúčtování. Jedním z příhodných vodítek přitom mohou být i ceníky služeb, jimiž pečovatelské služby deklarují svou nabídku a stanoví výši úplaty požadované za jednotlivé úkony. Volná úvaha soudu pak dává mimoto prostor pro zohlednění případných dalších specifik poskytované péče, jejichž opomenutí by mohlo činit přiznanou sumu neadekvátní. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 664/19; nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. I. ÚS 46/12; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 2930/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 9/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1642/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 4, s. 149-151
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 664/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 46/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2930/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1642/11
  Péče o nesoběstačnou osobu
  Náhrada nákladů za péči
  Sociální služby
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.