Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Zvláštní odpovědnost za závadu ve schůdnosti a obecná odpovědnost

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Zvláštní odpovědnost za závadu ve schůdnosti a obecná odpovědnost : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020
  AnnotationZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), zakládá přísnou (tzv. objektivní) odpovědnost vlastníka komunikace za újmy, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti. Jde o odpovědnost bez ohledu na protiprávnost a zavinění, která je spojena s existencí závady ve schůdnosti, tedy s takovým nedostatkem komunikace, který se vymyká jejímu stavu z hlediska stavebního, dopravně technického i z hlediska celkového působení povětrnostních vlivů a který představuje pro chodce nenadálou a nepředvídatelnou změnu hrozící vznikem újmy. Požadavek předvídavosti chodce ve vztahu k celkové kvalitě komunikace se projeví jen při hodnocení povahy závady ve smyslu § 26 odst. 7 PozKom a nemůže být zdvojován v rámci závěru o spoluzpůsobení si újmy poškozeným (§ 2918 ObčZ); zde je možno hodnotit již jen další projevy neobezřetnosti chodce při samotném pohybu po takovém úseku komunikace, např. nevhodnou obuv, neadekvátní trasu, způsob pohybu či ovlivnění návykovými látkami, jestliže se skutečně promítly do celkového výsledku, jímž bylo zranění po pádu chodce. Úpravou silničního zákona není vyloučena obecná odpovědnost vlastníka komunikace za konkrétní porušení právní povinnosti s presumovaným zaviněním, a to podle obecného předpisu, jímž je občanský zákoník. Porušením zákona je v tomto smyslu především porušení povinnosti správy komunikací výslovně zakotvené v § 9 odst. 3 PozKom, tj. neplnění povinnosti provádět pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy komunikace. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/08.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 7, s. 257-262
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Pozemní komunikace
  Správa komunikace
  Vlastník pozemku
  Odpovědnost
  Závada ve schůdnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1