Number of the records: 1  

Právní úprava veřejnoprávních oprávnění jako reflexe ochrany oprávněných zájmů účastníků trhu s elektřinou a plynem

 1. Main entry-name Košťál, Vratislav, (author)
  Title statementPrávní úprava veřejnoprávních oprávnění jako reflexe ochrany oprávněných zájmů účastníků trhu s elektřinou a plynem
  AnnotationAutor se zaměřuje na relativně neuralgická místa právní úpravy energetického práva, která výrazně a nejviditelněji zasahují především do soukromých práv vlastníků nemovitostí v poloze projevu nadřazenosti veřejného zájmu na zásobování elektřinou a plynem nad individuálními právy konkrétních fyzických a právnických osob - vlastníků nemovitostí přetnutých dráty, obtížených sloupy a stožáry, ale také na první pohled "neviditelnými" podzemními plynovody i podzemními elektrickými vedeními nízkého napětí. Autor upozorňuje na právní instituty veřejného práva obsažené v energetickém zákoně, jež v mnohém determinují a limitují výkon vlastnických, ale i užívacích a požívacích práv k nemovitostem, a to především ve prospěch provozovatelů takové technické infrastruktury, byť se neomezuje jen na ně. Jedná se tak o určitá zvláštní veřejnoprávní oprávnění k cizím, právně zatíženým nemovitostem, respektive o jiná práva, která jsou ověnčena puncem ochránce veřejného zájmu prioritní povahy, čili zájmu na bezpečném a spolehlivém provozování licencovaných činností v energetice, případně na podpoře určitých zásadních zájmů všech zákazníků na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu. Autor rovněž v některých případech zdůrazňuje limity výkonu práv této obecně prospívající povahy ve střetu se zájmem jednotlivce na nerušeném výkonu jeho vlastnických práv k zasaženým nemovitostem či jiným předmětům vlastnického práva. Zabývá se však i efektivitou a smysluplností jejich právní úpravy při prováděné interpretaci energetického zákona. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 13, (2021), č. 3, s. 195-203
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 485/98
  Energetický zákon
  Energetické právo
  Energetika
  Vlastnické právo
  Vlastnictví nemovitostí
  Omezení vlastnických práv
  Vyvlastnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1