Number of the records: 1  

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka

 1. Main entry-name Knaizl, Zdeněk, (author)
  Title statementNabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationAutor se zabývá otázkou možnosti nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka. Nastíněná problematika dostála v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zásadních změn. Nosnou myšlenkou aktuální právní úpravy je posílení ochrany tzv. dobrověrného nabyvatele jednajícího v důvěře ve veřejný zápis. Přesto však mohou nastat situace, kdy se dostanou do konfliktu právní instituty, které občanský zákoník chrání stejnou měrou, a řešení otázky, komu svědčí vlastnické právo k nemovité věci, bude v těchto případech velice obtížné. Autor přináší na podkladě zmapování stavu de lege lata nástin a následný rozbor takovýchto situací a návrhy de lege ferenda. Využívá k tomu především metodu komparace, analýzy a následné syntézy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 3061/11.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 1, s. 8-12
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 405/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3061/11
  Nabytí vlastnictví
  Vlastnictví nemovitostí
  Vlastnické právo
  Nabytí nemovitosti od nevlastníka
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.