Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Žaloba na určení vlastnického práva a řízení o povolení stavby. Určení vlastnického práva k současné věci

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Žaloba na určení vlastnického práva a řízení o povolení stavby. Určení vlastnického práva k současné věci : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 2. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2826/2019
  AnnotationSamotná skutečnost, že stavební úřad přeruší řízení s tím, že je třeba vyčkat rozhodnutí soudu o žalobě na určení vlastnického práva, které je významné pro stavební řízení, z této žaloby ještě nečiní žalobu zvláštní, neuvedenou v § 80 OSŘ, jestliže řízení u soudu nebylo zahájeno na základě výzvy stavebního úřadu; žalobce tedy musí prokázat na podání určovací žaloby naléhavý právní zájem. Okruh účastníků soudního řízení v takovém případě není dán okruhem účastníků přerušeného stavebního řízení. Naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva je dán i tím, že stavební úřad považuje v konkrétní věci rozhodnutí soudu za významné pro rozhodnutí o stavebním povolení. Vlastnické právo k nesamostatné součásti věci nelze v zásadě určit; pokud se však taková potřeba v praxi objeví, je třeba žalobní návrh formulovat tak, že žalobce je vlastníkem určitého objektu jako součásti věci hlavní, uvedené v žalobním návrhu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 17/95.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 13-14, s. 507-508
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 17/95
  Vlastnictví
  Vlastnické právo
  Určení vlastnictví
  Žaloba na určení
  Žaloba
  Stavební řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1