Number of the records: 1  

Důkaz, zákaz reformace in peius, trestní příkaz

 1. Title statementDůkaz, zákaz reformace in peius, trestní příkaz : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 5 Tdo 1207/2016
  AnnotationPrávní věty: I. Nález daktyloskopické stopy náležející obviněnému představuje nepřímý důkaz. Z tohoto důvodu pro něj platí, že není-li přímého důkazu, musí být doplněn dalšími nepřímými důkazy, které ve svém souhrnu tvoří logickou, ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu nepřímých důkazů vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících, které vcelku shodně a spolehlivě dokazují skutečnosti, které jsou v takovém příčinném vztahu k dokazované skutečnosti, že z nich je možno dovodit jen jediný závěr a současně vyloučit možnost jiného závěru. II. Podle § 314g odst. 2 tr. ř. platí, že byl-li proti trestnímu příkazu řádně a včas podán odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení, přičemž při projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu. Zásada zákazu reformationis in peius se sice zde obecně neuplatní, ovšem ani uložení přísnějšího trestu nemůže být založeno na libovůli soudu, ale musí odpovídat zjištěným skutečnostem. Uložení přísnějšího trestu musí mít podklad ve zjištěném skutkovém stavu a musí být soudem dostatečně odůvodněno (§ 125 odst. 1 tr. ř.). Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. II. ÚS 213/2000; nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 1624/09; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1098/15; nález Ústavního soudu ze dne 4. 3. 1998, sp. zn. I. ÚS 394/97; nález Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. I. ÚS 1095/15.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 69, (2017), č. 9, s. 1424-1434
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 213/2000
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1624/09
  Nález Ústavního soudu IV. 1098/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 394/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1095/15
  Důkaz
  Nepřímé důkazy
  Zákaz reformationis in peius
  Trestní příkaz
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.