Number of the records: 1  

Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce

 1. Main entry-name Bílek, Stanislav, (author)
  Title statementPraktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce
  Another responsib. Vaníčková, Radka, (author)
  AnnotationRozhodčí řízení představovalo zejména pro podnikatele, efektivní a hospodárnou alternativu vůči civilnímu soudnictví. K rozhodování majetkových sporů byly díky liberální legislativě využívány i soukromé rozhodčí společnosti, které neměly a stále nemají status rozhodčího soudu. V aplikační praxi obecných soudů rezonuje v posledních letech problematika rušení nicotných rozhodčích nálezů, vydávaných těmito soukromými rozhodci ve prospěch rozporu rozhodčích doložek, podle nichž byla pravomoc soukromých rozhodců založena zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení o výkonu rozhodčích nálezů v platném znění, případně pro rozpor s jiným právním předpisem. Autor poukazuje na jednu z mnoha výkladových těžkostí v souvislosti s rušením rozhodčích nálezů vydaných na základě neplatných rozhodčích doložek, a to zda uplatněním nároku rozhodčí žalobou z neplatné rozhodčí doložky dochází ke stavení běhu promlčecí lhůty a za jakých podmínek. Dále uskutečnil stručnou analýzu aktuální soudní praxe v rušení nicotných rozhodčích nálezů a právní výklad důsledků tohoto přístupu obecných soudů v otázce promlčení majetkových práv zejména se zaměřením na právní vztahy mezi podnikateli. Účinky nicotného rozhodčího nálezu nelze vztahovat automaticky na akt podání rozhodčí žaloby s ohledem na princip právní jistoty jako základní předpoklad právního státu. Podání rozhodčí žaloby podle neplatné doložky dle názoru autorů má v určitém rozsahu za následek stavení promlčecí lhůty. V první části textu autoři podávají úvodní vysvětlení předmětu problematiky a zaujímají postoje k judikatuře týkající se neplatných podnikatelských doložek. V druhé části vymezují dopady judikatury soudů ve sledované oblasti ve vztahu k otázce stavění promlčecí lhůty a předkládají návrhy řešení v souladu s platnou legislativou. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2008, sp. zn. II. ÚS 2682/08; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 546/03; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10; nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2735/11; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 1624/12; nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2842/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2524/16; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95; nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2008, sp. zn. IV. ÚS 581/06.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2682/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 546/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2735/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1624/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2842/10
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2524/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 581/06
  Rozhodčí doložky
  Neplatná rozhodčí doložka
  Rozhodčí nálezy
  Rozhodčí řízení
  Appointing authority
  Promlčení
  Promlčecí doba
  Podnikatelé
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLPraktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1