Number of the records: 1  

Insolvence. Insolvenční rejstřík

 1. Title statementInsolvence. Insolvenční rejstřík : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 311/2015
  AnnotationPrávní věta: Neurčí-li insolvenční soud jinak v usnesení, jímž zamítá insolvenční návrh, zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nejpozději okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení, jímž dovolací soud zrušil usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, se stává účinným nejpozději okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (jenž je vždy též okamžikem právní moci takového usnesení); tímto okamžikem se opět obnovují (ex nunc) účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Na právní jednání a úřední postupy nebo rozhodnutí, jímž odvolací soud toto usnesení insolvenčního soudu zrušil, se nevztahuje omezení plynoucí z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení obnovených až účinností zrušujícího usnesení insolvenčního soudu. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/08.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 69, (2017), č. 4, s. 662-670
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Insolvence
  Insolvenční rejstřík
  Insolvenční návrh
  Insolvenční soud
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1