Number of the records: 1  

Formalistický přístup k zásadě dispozitivnosti a koncentrace v řízení před správními soudy

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementFormalistický přístup k zásadě dispozitivnosti a koncentrace v řízení před správními soudy : nález ÚS z 12. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2732/15
  AnnotationSmysl zásady dispozitivnosti a koncentrace řízení [§ 75 odst. 2 SŘS ve spojení s § 71 odst. 1 písm. d) SŘS] spočívá v racionalizaci a efektivnosti řízení před správním soudem tak, aby nedocházelo k jeho zbytečnému prodlužování, k opakování stejné či podobné argumentace anebo naopak k dodatečnému (a někdy i účelovému) předkládání dalších tvrzení, názorů a důkazů, které mohly být bez větších obtíží účastníky řízení uplatněny již dříve. Je však nepřípustné, aby v důsledku uplatnění těchto zásad docházelo k zásahu do základních práv a svobod účastníků řízení či k podstatnému rozporu s principy spravedlnosti a spravedlivého rozhodování. Tyto zásady jsou totiž pouze prostředkem ke zmíněné racionalizaci, a nikoliv samoúčelným cílem. Pokud je tedy rozhodujícímu soudu známo, že NSS již dříve v pravo­mocném rozsudku vyslovil názor, že určitá reklama není klamavá, a její zadavatel se proto ani nemohl dopustit protiprávního jednání, nelze s poukazem na zásady dispozitivnosti a koncentrace řízení odmítnout jakkoliv zohlednit tento názor správním soudem při rozhodování o deliktní odpovědnosti zpracovatele stejné reklamy. V opačném případě by totiž mohla nastat situace, kdy je postiženo jednání, které není vůbec protiprávní. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 3, s. 82
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2732/15
  Koncentrace řízení
  Právní formalismus
  Správní soudnictví
  Racionalizace soudního řízení
  Právo na spravedlivý proces
  Klamavá reklama
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.