Number of the records: 1  

Daň z přidané hodnoty: konkludentní vyměření daně; vrácení nadměrného odpočtu; trestný čin zkrácení daně

 1. Title statementDaň z přidané hodnoty: konkludentní vyměření daně; vrácení nadměrného odpočtu; trestný čin zkrácení daně : podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 2. 2015, čj. 15 Af 93/2012-65
  AnnotationPrávní věty: I. Závěry z nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3244/09, č. 39/2011 Sb. ÚS, o konkludentním vyměření daně v případě marného uplynutí lhůty k vyměření daně, nelze vztáhnout na případ, kdy daňový subjekt žádající o vrácení sporného nadměrného odpočtu na DPH (popř. jeho jednatel a společník) byl současně pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu zkrácení daně pro neexistenci uskutečněného zdanitelného plnění, z něhož je uplatňován nárok na vrácení nadměrného odpočtu (k § 46 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a k § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). II. Je nepřípustné, aby se daňový subjekt dovolával nároku, který měl původ v kriminálním jednání (simulovaný řetězcový obchod) a používal jej jako podporu pro své další úkony (vrácení nadměrného odpočtu na DPH), neboť toto počínání je v příkrém rozporu s dobrými mravy a s římskoprávními zásadami, že z bezpráví nemůže povstat právo nebo že nikdo nemůže mít prospěch ze své vlastní nepoctivosti (k § 46 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a k § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3244/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. III. ÚS 2203/10.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč. 13, (2015), č. 7-8, s. 737-744
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3244/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2203/10
  Daň z přidané hodnoty
  Konkludentní právní úkon
  Vyměření daně
  Zkrácení daně
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1