Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

Rádi bychom Vás ubezpečili, že Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v plném souladu s  „Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení je účinné od .

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

  Správcem osobních údajů je Ústavní soud, IČO: 48513687, se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno. S případnými dotazy nebo požadavky na uplatnění práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb uživatelům knihovny, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
  • Základní identifikační údaje - patří mezi ně jméno a příjmení, akademické tituly, identifikační kód průkazu
  • Kontaktní údaje - e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa (pouze u uživatelů, kteří nejsou zaměstnanci Ústavního soudu)
  • Transakční údaje - historie výpůjčkových operací
  • Profil uživatele v online katalogu - historie vyhledávání, oblíbené zdroje a dokumenty, hodnocení
  Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 Nařízení (dříve označované jako citlivé osobní údaje). Vaše osobní údaje v knihovním informačním systému jsou uloženy do šifrované části databáze.
 3. Pro jaké účely je zpracováváme?

  1. Zpracování na základě smlouvy
   Smlouvou je registrace uživatele do knihovny (smlouva o poskytování služeb). Účely zpracování osobních údajů jsou mimo jiné:
   • Evidence registrovaných uživatelů
   • Poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona a blíže vymezených knihovním řádem
   • Zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb
  2. Zpracování na základě oprávněných zájmů správce dat
   • Ochrana knihovního fondu před případnými podvody
  3. Zpracování pro statistické účely
   Po ukončení Vaší registrace a uplynutí doby, po niž uchováváme osobní údaje, jsou některé údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.
 4. Jaké subjekty mají přístup k vašim údajům?

  Abychom zajistili kvalitní poskytování knihovních a informačních služeb, je nezbytné, aby k Vašim osobním údajům měly přístup i jiné osoby - zpracovatelé. V současné době se jedná pouze o dodavatele knihovního informačního systému ARL, společnost Cosmotron Bohemia, s.r.o., IČO: 25518453, se sídlem Pančava 415/11, 69501 Hodonín. Se všemi zpracovateli máme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou písemnou smlouvu o korektním zpracování osobních údajů.
 5. Po jakou dobu máme uloženy vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb (registrace uživatele), abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou o poskytování služeb uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to 1 roku. Důvody pro takové uchování jsou například:
  • Ochrana knihovního fondu - dodatečně zjištěné poškození
  • Zjednodušení případné opakované registrace uživatele a uchování jeho dat (např. čtenářské historie)
  • Řešení případných právních nároků
 6. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  Nařízení GDPR pro vás zavádí následující práva:
  • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů - plníme touto informační stránkou nebo se na nás můžete obracet na výše uvedených kontaktech
  • Právo na přístup k osobním údajům - k většině osobních údajů se dostanete přes své konto uživatele/čtenáře, podrobný výstup si můžete vyžádat v knihovně
  • Právo na změnu osobních údajů - máte možnost požádat o změnu (opravu) Vašich osobních údajů v knihovně, vybrané kontaktní údaje si můžete změnit po přihlášení do svého konta uživatele/čtenáře
  • Právo na přenositelnost údajů - můžete požádat v knihovně o vyexportování Vašich osobních údajů ve strojově zpracovatelném formátu
  • Právo vznést námitku – máte právo proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce vznést námitku. Knihovna má v takovém případě povinnost znovu posoudit nezbytnost zpracování se zohledněním Vaší konkrétní situace.
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut) - máte možnost požádat o výmaz svých osobních údajů v knihovně, po vypořádání všech závazků a splnění podmínek pro ukončení registrace, tzn. přestanete být uživatelem knihovny. Jako aktivní uživatel, bez ukončení registrace, můžete požádat o jednorázovou nebo trvalou anonymizaci Vaší historie výpůjček (starší než 1 roku).
  • Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.