Search results

Records found: 446  
Your query: Subject h. and keywords = "Slovensko"
 1. T. G. Masaryk a Slované / Vratislav Doubek, Ladislav Hladký, Radomír Vlček a kolektiv.    Praha : Akademie věd ČR (Praha)., 439 s. . ISBN 978-80-7286-221-4   Signatura M 6703
  GH-....
  T. G. Masaryk a Slované

  book

 2. Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax.    Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 1992- .  svazků . ISSN 1335-6461   Signatura C 22
  Justičná revue

  journal

 3. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.    Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Právnická jednota, 1922-  1975-1989 ; Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied  1992-2010 ; Bratislava : Slovak Akademic Press .  svazků . ISSN 0032-6984   Signatura C 46
  Právny obzor

  journal

 4. Ústavné dni : Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) - XI. ústavné dni / Ladislav Orosz, Sabina Grabowska, Tomáš Majerčák (ed.)..    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2022 . 376 stran . ISBN 978-80-574-0141-4   Signatura Z 4218/11
  UO
  Ústavné dni

  book

 5. Besitz von pornografischem Material in Gefängnis : Chocholáč gg die Slowakei (7.7.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 4, s. 336-338. 
  article

  article

 6. Ústava Slovenskej republiky : komentár. zväzok 2, (ústavné orgány) / Ladislav Orosz, Ján Svák a kol..    Bratislava : Wolters Kluwer, 2022 . xii, 827 stran . ISBN 978-80-571-0506-0   Signatura Z 4509/2
  UO
  Ústava Slovenskej republiky

  book

 7. Prevzatie veci bez právneho dôvodu - vzťah medzi reštitučným nárokom a všeobecnými prostriedkami ochrany (česká a slovenská cesta).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 181-184. 
  article

  article

 8. Posudzovanie žalobného návrhu súdom v sporovom konaní.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 80-82. 
  article

  article

 9. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) : vel'ký komentár / Martin Píry.    Žilina : Eurokodex, 2022 . 255 stran . ISBN 978-80-8155-111-6   Signatura Z 4563
  SP
  Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

  book

 10. Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium pri rozhodovaní v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých / Alexandra Löwy a kolektív.    Bratislava : C. H. Beck, 2022 . xxviii, 230 stran . ISBN 978-80-8232-012-4   Signatura Z 4564
  OP
  Najlepší záujem dieťaťa ako hodnotové kritérium pri rozhodovaní v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

  book