Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 485 10"
 1. Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. 419-427. 
  article

  article

 2. Osvojení, právo na soukromý a rodinný život : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1432/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 7, s. 1122-1133. 
  article

  article

 3. Ke jmenování kolizního opatrovníka v řízení ve věcech péče o nezletilé po novelizaci § 469 ZŘS.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 829-834. 
  article

  article

 4. Pojem rodinného života v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 6, (2017), č. 11-12, s. 20-25. 
  article

  article

 5. Osvojení. Zájem rodiče o dítě : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1432/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 5, s. 329-339. 
  article

  article

 6. Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3489/15 : datum rozhodnutí: 19. 4. 2016.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 3, s. 50-51. 
  article

  article

 7. Možnosti posílení návrhových oprávnění státního zastupitelství ve věcech zásahů do rodičovské odpovědnosti.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 41-44. 
  article

  article

 8. Může advokát, jako soudem ustanovený kolizní opatrovník nezletilého, nahlížet do spisové dokumentace o dítěti, vedené OSPOD?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 6, s. 31-35. 
  article

  article

 9. Garancie vyplývajúce z práva na rešpektovanie rodinného života v prípade odňatia dieťaťa jeho rodičom v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č.5, s. 623-632. 
  article

  article

 10. Důvody pro zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti spočívající v jejím zanedbávání.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 9 (2014), supplementum 6, s. 73-80. 
  article

  article