Search results

Records found: 12  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 119 01"
 1. Vybrané problematické okruhy agenturního zaměstnávání v poměrech české a německé právní úpravy = Selected issues of temporary agency work in Czech and German legal systems.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 7-47. 
  article

  article

 2. Insolvenční řízení. Omezení možnosti nabývat majetek z majetkové podstaty : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2016, sp. zn. 29 ICdo 77/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 4, s. 274-284. 
  article

  article

 3. Obcházení zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 515-521. 
  article

  article

 4. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 5. Privatizace bývalých podnikových bytů v kontextu absolutní zákonné ochrany nájemníků a uživatelů. Aneb patří byty lidem?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 839-846. 
  article

  article

 6. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 31 Cdo 3617/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 10, s. 1505-1516. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Bezdůvodné obohacení z plnění za jiného a z plnění bez právního důvodu. Majetek v podílovém fondu a aktivní legitimace k žalobě na ochranu tohoto majetku. K uplatnění zásady „nemo turpitudinem suam allegans auditur“ v řízení zahájeném žalobou investiční společnosti : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 20. 5. 2015, sp. zn. 31 Cdo 3617/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 18, s. 680-682. 
  article

  article

 8. Ve stínu „švarcsystému“: zapomenutý pojem „závislá činnost“.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.21, s.741-749. 
  article

  article

 9. K aktuálním problémům rozhodčího řízení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 19, (2011), č.9, s. 4-14. 
  article

  article

 10. Zastupování na valné hromadě akciové společnosti. K obcházení převoditelnosti akcií udělením plné moci k zastupování na valné hromadě : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.2.2011, sp.zn. 29 Cdo 3880/2009.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.17, (2011), č.12, s.458-459. 
  article

  article