Search results

 1. The presumption of innocence : a deflationary account.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 84 (2021), no. 4, s. 708-739. 
  article

  article

 2. The presumption of innocence : a deflationary account.   -- In:  The modern law review -- ISSN 1468-2230. -- Vol. 84 (2021), no. 4, s. 708-739. 
  article

  article

 3. Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 260-270. 
  article

  article

 4. Rola Trybulału Sprawiedliwości w rozwoju prawa antydyskryminacyjnego Unii Euro-pejskiej (z perspektywy 20 lat od prizyjęcia dyrektyw rownościowych).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 11, s. 24-42. 
  article

  article

 5. Povinnost řádného odůvodnění přenesení důkazního břemene : nález ÚS z 3. 3. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2352/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 5, s. 156. 
  article

  article

 6. Konkurs. Zpeněžení prodejem mimo dražbu. Souhlas konkursního soudu. Důkazní břemeno : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 29 Cdo 3071/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 9, s. 570-582. 
  article

  article

 7. Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 25-33. 
  article

  article

 8. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 2000/18 : datum rozhodnutí: 2. dubna 2019.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 54-55. 
  article

  article

 9. Diskriminace z důvodu pohlaví - jde jen o "pár shnilých jablek"?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 4, s. 15-28. 
  article

  article

 10. Vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2000/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 153. 
  article

  article