Search results

 1. Konkurence řízení o přestupku právnické osoby s trestním řízením proti právnické osobě pohledem principu ne bis in idem.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 1-17. 
  article

  article

 2. K projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 18-33. 
  article

  article

 3. Ústavněprávní souvislosti rozhodování v pochybnostech o charakteru pozemku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 34-50. 
  article

  article

 4. Legislativní rada vlády slaví 50 let.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. ii-vi. 
  article

  article

 5. Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. je soudem v materiálním smyslu : nález pléna Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 33/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. vii-x. 
  article

  article

 6. Zdanění církevních restitucí porušuje základní principy demokratické společnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19 (303/2019 Sb.).   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. x-xii. 
  article

  article

 7. Odškodnění za nemajetkovou újmu a správní aplikace kritéria tzv. sdílené újmy : nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. II. ÚS 554/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. xiii. 
  article

  article

 8. Zákonné zmocnění pro vydávání předepsaných tiskopisů musí obsahovat alespoň okruh shromažďovaných údajů : nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 19/17, 337/2019 Sb..   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. xiv-xv. 
  article

  article

 9. Zrušení služebního místa systematizací nebo až schválením organizační struktury přímo nezkracuje práva státního zaměstnance : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2019, č. j. 8 Ads 301/2018-45.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. xx-xxiv. 
  article

  article

 10. Framework regulations and tailor-made laws as a problem of public administration.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 10, (2020), no. 1, s. 4-10. 
  article

  article