Search results

Records found: 28  
Your query: Author = "Janošek Vladimír"
 1. Vrchní soud v Praze: K neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2021, sp. zn. 7 Cmo 24/2021.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 1, s. 55-58. 
  article

  article

 2. Vrchní soud v Praze: Doručování žádosti společníka o svolání valné hromady na adresu jednatele v cizině zapsanou v obchodním rejstříku : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 2. 2021, sp. zn. 7 Cmo 87/2020.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 143-145. 
  article

  article

 3. Vrchní soud v Praze: Výše jistoty za návrh na nařízení předběžného opatření ve věci uložení povinnosti nenakládat s obchodním podílem společnosti u fyzické osoby, která není podnikatelem : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 2. 2021, sp. zn. 6 Cmo 37/2021.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 146-147. 
  article

  article

 4. Vrchní soud v Praze: Doručování pozvánky na valnou hromadu do P. O. BOXu společníka : usnesení Vrchního soudu v Praze z 31. 5. 2021, sp. zn. 14 Cmo 251/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 19, s. 684-686. 
  article

  article

 5. Vrchní soud v Praze: Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 66-68. 
  article

  article

 6. Vrchní soud v Praze: Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2019, sp. zn. 7 Cmo 195/2017.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 68-72. 
  article

  article

 7. Městský soud v Praze: Neurčitost pozvánky na valnou hromadu a právo akcionáře na podíl na zisku. Protest podaný před konáním valné hromady a neúčast protestujícího akcionáře na valné hromadě : usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. 74 Cm 121/2018.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. 143-147. 
  article

  article

 8. Vrchní soud v Praze: Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu : rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 14 Cmo 45/2019.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 299-302. 
  article

  article

 9. Když vašeho advokáta nemá soudce rád aneb uložení separace nákladů zástupci účastníka z důvodu maření prvního jednání ve věci vznesení námitky podjatosti soudce : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 8. 2018, sp. zn. 7 Cmo 283/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 59-60. 
  article

  article

 10. Vrchní soud v Praze: Zrušení zapsané osoby s likvidací pro ztrátu právního důvodu užívání prostor zapsaných ve veřejném rejstříku jako její sídlo. Umístění adresy sídla. Skutečné a formální (virtuální) sídlo. Dvojí výzva ke zjednání nápravy. Adresát výzvy. Opětovné zrušení právnické osoby : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. 7 Cmo 383/2016.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 6, s. 158-162. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.