Search results

Records found: 50  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003274 xcla^"
 1. Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2021, čj. 8 As 13/2019-91.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxxvi-cxxx. 
  article

  article

 2. Náhrada škody (nákladů obhajoby) vzniknuvších v souvislosti s řízením o správních deliktech : nález ÚS z 15. 12. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2841/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 3. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  article

  article

 4. ÚS k odpovědnosti za přestupky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 9. 
  article

  article

 5. Přezkum materiálního znaku přestupku (deliktu) ve správním soudnictví : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, čj. 10 As 156/2018-110.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxx-cxxxviii. 
  article

  article

 6. Dobrá víra ve správním právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 7, s. 240-245. 
  article

  article

 7. Poznámky ke vzniku a činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 8, s. 403-415. 
  article

  article

 8. Postavení ekologických spolků v řízeních o správních deliktech podle OchPřKr : nález ÚS z 18. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 1685/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 83. 
  article

  article

 9. Trestání jako výsada trestního práva?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 5, s. 97-101. 
  article

  article

 10. Možnost vést řízení o správním deliktu provozovatele vozidla subsidiárně namísto řízení o přestupku řidiče daného vozidla : rozsudek KS v Ústí nad Labem z 12. 3. 2019, č. j. 15 A 130/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 167-168. 
  article

  article