Search results

 1. Prémie za kontrolu a přiměřené protiplnění.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 1, s. 1-9. 
  article

  article

 2. Akciová společnost. Přiměřené protiplnění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4585/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 1, s. 27-33. 
  article

  article

 3. Přípustnost dočasného nabytí cenných papírů za účelem dosažení podmínek squeeze-out.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 77-86. 
  article

  article

 4. Valná hromada, akciová společnost, akcionář, neplatnost právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)] : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 150-163. 
  article

  article

 5. Akciová společnost, představenstvo, pracovní poměr, péče řádného hospodáře, neplatnost právního úkonu, bezdůvodné obohacení : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 339-350. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na návrh společníka : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 20. 11. 2019, sp. zn. 27 Cdo 192/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 5, s. 187-189. 
  article

  article

 7. Městský soud v Praze: Neurčitost pozvánky na valnou hromadu a právo akcionáře na podíl na zisku. Protest podaný před konáním valné hromady a neúčast protestujícího akcionáře na valné hromadě : usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. 74 Cm 121/2018.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. 143-147. 
  article

  article

 8. Ekonomická interpretace nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 647/15 ve věci vhodnosti použití prémie za malou společnost v rámci sporů o posouzení přiměřenosti protiplnění.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 271-278. 
  article

  article

 9. Vrchní soud v Praze: Návrh na určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií za neplatné. Aktivní legitimace dědice jako správce pozůstalosti k uplatnění nároku na výměnu akcií, jež spadají do dědictví. Vlastnictví zaevidovaných neodevzdaných listinných akcií na technickém účtu : rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 14 Cmo 45/2019.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 299-302. 
  article

  article

 10. Ocenění minoritního podílu při vytěsnění akcionářů.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 51-54. 
  article

  article