Search results

 1. Spoluvlastnictví ve společném jmění manželů.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 46-47. 
  article

  article

 2. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2018).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 2, s. 33-34. 
  article

  article

 3. Výživné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2929/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 5, s. 943-949. 
  article

  article

 4. Výživné. Jednorázové výživné : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2929/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 8, s. 537-542. 
  article

  article

 5. K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4784/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 63-64. 
  article

  article

 6. Bytová jednotka. Ochrana spotřebitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 33 Cdo 2914/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 10, s. 773-778. 
  article

  article

 7. Bezdůvodné obohacení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1063/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 10, s. 1679-1686. 
  article

  article

 8. Smlouva o dílo - neplatnost smlouvy - rozsah bezdůvodného obohacení - vlastník je odlišný od stran smlouvy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1063/2016.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 4, s. 155-160. 
  article

  article

 9. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10.10.2012, sp.zn. 31 Cdo 503/2011.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č. 2, s. 247-254. 
  article

  article

 10. Důsledky vyloučení spoluvlastníka z užívání věci; užívání společné věci spoluvlastníkem nad rámec jeho podílu bez právního důvodu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10.10.2012, sp.zn. 31 Cdo 503/2011.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.2, s.70-72. 
  article

  article