Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001219 t150a^"
 1. Jazykové právo
  Lidská práva
  Jazykové menšiny
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (5) - Monografie
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. Jazykový zákon
  Lidská práva
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (1) - Monografie
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. Mezinárodní konference
  Lidská práva
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (9) - Monografie
  (1) - elektronická kniha
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. Mezinárodní právo veřejné
  Mírové právo
  Mírové smlouvy
  Evropské právo
  Životní prostředí
  Angloamerické právo
  Celní právo
  Česko-německé vztahy
  Daň z obratu
  Devizové právo
  Devizový zákon
  Diplomacie
  Diplomatické vztahy
  Donucovací opatření
  Dualismus
  Evropská integrace
  Evropská sociální charta
  Evropská společenství
  Lékařská mlčenlivost
  Evropská unie
  Evropský zatýkací rozkaz
  Harmonizace práva
  Hospodářské styky
  Humanitární právo
  Integrace
  Intervence
  Kodifikace mezinárodního práva
  Konzulární právo
  Kosmické právo
  Lidská práva
  Lisabonská smlouva
  Mezinárodněprávní ochrana
  Mezinárodněprávní odpovědnost
  Mezinárodní bezpečnost
  Mezinárodní cizinecké právo
  Mezinárodní delikty
  Mezinárodní dohody
  Mezinárodní dokumenty
  Mezinárodní doprava
  Mezinárodní ekonomické právo
  Mezinárodní ekonomie
  Mezinárodní hospodářské vztahy
  Mezinárodní investice
  Mezinárodní konflikty
  Mezinárodní obchod
  Mezinárodní odpovědnost
  Mezinárodní orgány a organizace
  Mezinárodní politika
  Mezinárodní pracovní právo
  Mezinárodní právo
  Mezinárodní prostory
  Mezinárodní rozhodčí řízení
  Mezinárodní říční doprava
  Mezinárodní smlouvy
  Mezinárodní soudní orgány
  Mezinárodní soudní proces
  Mezinárodní soudnictví
  Mezinárodní spolupráce
  Mezinárodní spory
  Mezinárodní trestní právo
  Mezinárodní úmluvy
  Mezinárodní vztahy
  Mezinárodní zločinnost
  Mořské právo
  Námořní právo
  Námořní síly
  Národnostní menšiny
  Normy mezinárodního práva
  Oběti trestné činnosti
  Oběti válek
  Objekty mezinárodního práva
  Obrana státu
  Obyvatelstvo státu
  Ochrana míru
  Odškodňování
  Odzbrojení
  Organizace spojených národů
  Orgány Evropského společenství
  Pohraniční režim
  Politický nacionalismus
  Protektorát Čechy a Morava
  Průmyslové právo
  Rasismus
  Rasová diskriminace
  Regulace zbrojení
  Rozhodčí řízení
  Ručné právo
  Sankce
  Společnost národů
  Stát
  Státní dozor
  Státní hranice
  Státní orgány pro mezinárodní styky
  Státní území
  Subjekty mezinárodního práva
  Sudetští Němci
  Suverenita státu
  Systém mezinárodního práva
  Válečné právo
  Velkoněmecká říše
  Vnitřní trh
  Volný pohyb pracovních sil
  Volný pohyb služeb
  Volný pohyb zboží
  Vydávání pachatelů
  Vzdušný prostor
  Zahraniční kapitál
  Zákon o odpadech
  Ženevské úmluvy
  Subject terms file
  (107) - Subject terms file
  (630) - Monografie
  (18) - elektronická kniha
  (92) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Mezinárodní úmluvy
  Mezinárodní právo veřejné
  Lidská práva
  Lékařská mlčenlivost
  Haagské úmluvy
  Mezinárodní charta lidských práv
  Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
  Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu
  Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
  Pakt o občanských a politických právech
  Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů proti lidskosti
  Úmluva o politických právech žen
  Úmluva o právech dítěte (1989)
  Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocida
  Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  Všeobecná deklarace lidských práv
  Subject terms file
  (14) - Subject terms file
  (48) - Monografie
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. Občanství
  Lidská práva
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (38) - Monografie
  (2) - elektronická kniha
  (60) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. Ochrana lidského života
  Lidská práva
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (17) - Monografie
  (6) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. Práva dítěte
  Dětská práva
  Lidská práva
  Subject terms file
  (1) - Subject terms file
  (64) - Monografie
  (3) - elektronická kniha
  (121) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. Rovnoprávnost žen
  Postavení ženy
  Lidská práva
  Subject terms file
  (2) - Subject terms file
  (11) - Monografie
  (14) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. Ústavní právo
  Státověda
  Československá federace
  Deklarace nezávislosti
  Evropská ústava
  Hranice republiky
  Konstitucionalismus
  Kontrola ústavnosti
  Lidská práva
  Místní orgány státní moci a správy
  Nálezy a usnesení
  Národní fronta
  Národní rada
  Národní výbory
  Nejvyšší správní soud
  Nejvyšší správní úřady
  Nejvyšší státní orgány
  Obce
  Občanské povinnosti
  Obrana státu
  Orgány obecní správy
  Parlamentní právo procesní
  Politické zřízení
  Rozhodování ústavních soudů
  Řízení před Ústavním soudem
  Shromažďovací právo
  Sněm
  Socialistické země
  Soudcovská moc
  Soudní moc
  Společenské zřízení
  Státní forma ČR
  Státní moc
  Státní občanství
  Státní orgány
  Státní právo
  Státní symboly
  Státní zřízení
  Systém práva
  Tvorba práva
  Ústava
  Ústava Slovenské republiky
  Ústavní dějiny
  Ústavní instituce
  Ústavní listina
  Ústavní pořádek
  Ústavní právo srovnávací
  Ústavní soud
  Ústavní soudnictví
  Ústavní stížnost
  Ústavní systém
  Ústavní zákony
  Ústavní zřízení
  Ústavnost
  Územní organizace
  Vládní moc
  Volební právo
  Volební soustava
  Výkonná moc
  Zákonodárná moc
  Zemské orgány
  Zemské výbory
  Subject terms file
  (61) - Subject terms file
  (1000+) - Monografie
  (16) - elektronická kniha
  (345) - ARTICLES
  (16) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading