Number of the records: 1  

Europäische Grundrechte Zeitschrift

  1. Europäische

    Europäische Grundrechte Zeitschrift. -- Jhrg. 27, Heft 1-24 (2000). -- Kehl am Rhein : Engel N.P., 2000. -- 672 s. -- váz. -- dvakrát měsíčně. -- ISSN : 0341-9800.
    In: Europäische Grundrechte Zeitschrift.
Number of the records: 1