Number of the records: 1  

Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka

  1. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka. -- Fulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021. -- Scope and content: Autor se zabývá otázkou možnosti nabytí vlastnického práva k nemovité věci od nevlastníka. Nastíněná problematika dostála v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zásadních změn. Nosnou myšlenkou aktuální právní úpravy je posílení ochrany tzv. dobrověrného nabyvatele jednajícího v důvěře ve veřejný zápis. Přesto však mohou nastat situace, kdy se dostanou do konfliktu právní instituty, které občanský zákoník chrání stejnou měrou, a řešení otázky, komu svědčí vlastnické právo k nemovité věci, bude v těchto případech velice obtížné. Autor přináší na podkladě zmapování stavu de lege lata nástin a následný rozbor takovýchto situací a návrhy de lege ferenda. Využívá k tomu především metodu komparace, analýzy a následné syntézy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 3061/11.
    In: Soukromé právo. -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 8-12.

    Ústavní soud 2021 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12 * Nález Ústavního soudu IV. ÚS 405/16 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 3061/11 * Nabytí vlastnictví * Vlastnictví nemovitostí * Vlastnické právo * Nabytí nemovitosti od nevlastníka * článek
Number of the records: 1