Number of the records: 1  

Insolvenční řízení. Vlastnické právo. Reorganizace. Uplatnění vlastnického práva po skončení reorganizace. Vylučovací žaloba. Lhůta k podání vylučovací žaloby. Soupis majetkové podstaty. Vyrozumění o soupisu

 1. Title statementInsolvenční řízení. Vlastnické právo. Reorganizace. Uplatnění vlastnického práva po skončení reorganizace. Vylučovací žaloba. Lhůta k podání vylučovací žaloby. Soupis majetkové podstaty. Vyrozumění o soupisu.
  AnnotationJestliže osoba dotčená soupisem majetkové podstaty dlužníka nepodá vylučovací žalobu z vlastní iniciativy, nezačne jí běžet lhůta k podání vylučovací žaloby dříve, než se takové osobě dostane řádného vyrozumění o soupisu obsahující i poučení dle § 224 odst. 2 insolvenčního zákona. Přitom není podstatné, zda u majetku, který insolvenční správce sepíše do majetkové podstaty jako majetek ve vlastnictví dlužníka (§ 205 insolvenčního zákona), je takové vlastnictví (vylučovací žalobou následně zpochybněné) osvědčováno zápisem v příslušném veřejném rejstříku, ani to, že osoba, která podala vylučovací žalobu, věděla o soupisu již před doručením onoho vyrozumění. Žádné ustanovení insolvenčního zákona nebrání tomu, aby dlužník, jenž úspěšně prošel reorganizací, po skončení reorganizace uplatnil vlastnické právo k majetku, o kterém má za to, že jej nepozbyl proto, že kupní smlouva, jímž takový majetek převedl na jiného, je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem ve smyslu § 39 zák. č. 40/1964 Sb. To platí bez zřetele k tomu, zda takové právo v průběhu reorganizace měl či mohl uplatnit (prostřednictvím soupisu) správce dlužníkova majetku (insolvenční správce). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález ze dne 6. 12. 1995, sp. zn. II. ÚS 56/95, nález ze dne 13. 9. 1999, sp. zn. I. ÚS 236/1998
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 28, 2024, č. 1
  Subj. Headings Ústavní soud 2024
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 56/95
  Judikatura NS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 236/1998
  Reorganizace
  Insolvenční řízení
  Vlastnické právo
  Vylučovací žaloba
  Dlužníci
  Soupis majetku konkurzní podstaty
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL-0124_00000000_0?fileName=chapter09.xhtml&location=pi-2600&searchHighlight=%C3%BAstavn%C3%AD
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.