Number of the records: 1  

Ústavní soud: délka správního a soudního řízení se při odškodňování vleklých věcí sčítá

 1. Title statementÚstavní soud: délka správního a soudního řízení se při odškodňování vleklých věcí sčítá
  AnnotationSprávní řízení a navazující soudní řízení je třeba z ústavněprávního hlediska považovat za řízení jediné. Ústavní soud rozhodl, že ve sporu o zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem soud při stanovení celkové doby řízení, v němž mělo dojít k porušení povinnosti rozhodnout v přiměřené lhůtě, přihlédne k délce správního řízení, které soudnímu řízení předcházelo. Původně obecné soudy konstatovaly porušení žalobcova práva způsobené nesprávným úředním postupem orgánu veřejné moci, ale jeho žalobu zamítly co do požadované formy zadostiučinění. Následně došlo s odkazem na závazný právní názor Nejvyššího soudu k odmítnutí stěžovatelovy žaloby s tím, že nedostatečně specifikoval, u kterých rozhodnutí shledává průtahy a jako částku za takové průtahy požaduje. O několik měsíců později Nejvyšší soud uvedl, že nadále nebude při posuzování nároků na náhradu nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení rozhodné, zda toto řízení spadá do věcné působnosti čl. 6 odst. 1 Úmluvy, či nikoliv. Bude rozhodné pouze to, zda jde o správní řízení, jehož předmětem je základní právo nebo svoboda, neboť u nich vyplývá právo na přiměřenou délku řízení z čl. 38 odst. 2 LZPS. S ohledem na podstatu posuzované věci uzavřel, že daňové řízení, včetně daňové kontroly, se mimo jiné dotýká ústavním pořádkem zaručeného práva na ochranu vlastnictví a práva na informační autonomii jednotlivce. Ústavní soud korigoval, že daňové řízení spadá pod ochranu práv a svobod zaručených LZPS a pod ochranu principů vlastních uspořádání společnosti v demokratický právní stát. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21.
  In Právní rádce. - Roč. 30, (2022), č. 5, s. 57
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2404/21
  Průtahy v řízení
  Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů
  Zadostiučinění
  Nemajetková újma
  Nesprávný úřední postup
  Daňové řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://pravniradce.ekonom.cz/c1-67065990-judikatura
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.