Number of the records: 1  

Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů

 1. Main entry-name Matejka, Ján, 1976- (author)
  Title statementČeská cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů
  Another responsib. Mates, Pavel, 1947- (author)
  AnnotationNutnost účinně sankcionovat protiprávní jednání naplňující skutkové podstaty správních deliktů v oblasti ochrany osobních údajů vyplývá pro Českou republiku primárně z unijního práva, které stojí na požadavku efektivní hrozby sankcí v podobě užitečného účinku (effet utile). Udělované sankce tak musí mít dostatečně odrazující účinek, a to jak z hlediska případné recidivy ze strany samotného delikventa, tak i z hlediska ostatních subjektů. Český zákonodárce však u některých subjektů (orgány veřejné moci a veřejné subjekty) zvolil jinou cestu, která na základě adaptačního zákona vede k povinnosti dozorového orgánu od správní sankce u těchto privilegovaných subjektů bez dalšího upustit. Tento způsob implementace (adaptace) se ve své podstatě míjí se sledovaným účelem unijního systému ochrany osobních údajů, a to navíc u subjektů, které představují zpravidla největší správce osobních údajů v ČR. Autoři se tak zabývají souvisejícími aspekty a důsledky této chybné adaptace, ať již jde o naplňování principu rovnosti a nediskriminace, principy správního trestání, či o aspekty nepřímé veřejné podpory v hospodářské soutěži a další související otázky. Autoři se k této adaptační úpravě staví kriticky, přičemž dovozují, že zvolený způsob adaptace zakládá silnou protiústavní nerovnost, v soutěžních vztazích pak vede k nepřímé veřejné podpoře a současně nesplňuje další parametry, jež na tuto úpravu klade vnitrostátní a unijní právo. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 6. 1995, sp. zn. II. ÚS 86/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 505/98; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2002, sp. zn. I. ÚS 553/2000.
  In Právník. - Roč. 160, (2021), č. 10, s. 843-853
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 86/95
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 505/98
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 75/93
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 553/2000
  Osobní údaje
  Ochrana osobních údajů
  Správní sankce
  Orgány veřejné moci
  Princip rovnosti
  Princip proporcionality
  Veřejná podpora
  Správní trestání
  Nařízení EU
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2021/2021-10.html?a=3611
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1