Number of the records: 1  

Ukládání správních trestů za účinnosti nové právní úpravy (nejen na příkladu přitěžujících a polehčujících okolností)

 1. Main entry-name Jílková, Nikola, (author)
  Title statementUkládání správních trestů za účinnosti nové právní úpravy (nejen na příkladu přitěžujících a polehčujících okolností)
  AnnotationPro veřejnou správu, v podmínkách právního státu, je nezbytné zajistit relativně volně určenou obsahovou stránku jejího výkonu, aby mohla pružně zajišťovat realizaci moci exekutivní. K zajištění jejího chodu je veřejná správa nadána mj. oprávněním trestat a s tímto souvisí uvážení správního orgánu o spravedlivém a přiměřeném správním trestu, tedy o volbě jeho druhu a výměry. Vedle zásady zákonnosti je jedním ze stěžejních principů při správním uvážení princip přiměřenosti, který dává rámec správním orgánům při stanovování druhu a výměry správních trestů. Autorka se proto věnuje tomuto principu, neboť dává limity správním orgánům v jejich správním uvážení. Mezi základní kritéria napomáhající ukládat přiměřený správní trest vedle určení povahy a závažnosti přestupku a zohlednění absence společného řízení o přestupku neodmyslitelně patří polehčující a přitěžující okolnosti působící jako vodítko pro správné a spravedlivé určení správního trestu. Autorka nejdříve poukazuje na aktuální postavení správního trestání v ČR a v této souvislosti se zaměří na problematiku ukládání správních trestů a roli přitěžujících a polehčujících okolností nejen dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale i v judikatuře správních soudů. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 1998, sp. zn. IV. ÚS 463/97; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 20/09; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 03/02; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. II. ÚS 4754/12.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 26, (2018), č. 2, s. 305-320
  Edition on Another Medium Ukládání správních trestů za účinnosti nové právní úpravy (nejen na příkladu přitěžujících a polehčujících okolností)
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 463/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 03/02
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4754/12
  Správní trestání
  Reforma státní správy
  Přestupkové právo
  Přestupky
  Správní uvážení
  Přiměřenost
  Zásada přiměřenosti
  Polehčující okolnosti
  Přitěžující okolnosti
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/705 Ukládání správních trestů za účinnosti nové právní úpravy (nejen na příkladu přitěžujících a polehčujících okolností)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.