Number of the records: 1  

Zneužití práva v soukromém právu

 1. Main entry-name Fuksová, Lucie, (author)
  Title statementZneužití práva v soukromém právu
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationZásada zákazu zneužití práva je obecný princip právní, který se objevuje v právních řádech většiny civilizovaných států. Zakazuje jednání, které přes splnění formálních zákonných kritérií působí proti účelu daného práva. Jelikož jde o zásadu obecnou, je pro ni přiznačné, že nenáleží pouze do jednoho právního odvětví, ale projevuje se jak v odvětvích práva veřejného, tak i soukromého. V každém odvětví jsou pak její projevy jiné, jelikož jde o zneužití v rozporu s účelem daného práva, který se mění v závislosti na předmětu regulace. Zatímco například v českém daňovém právu byl vývoj doktríny ovlivněn bohatou judikaturou Soudního dvora EU, v soukromém právu se se zásadou zákazu zneužití práva pracuje od 90. let 20. století - jako jednání proti dobrým mravům sui generis ji zformulovala nejprve judikatura, a posléze byla samostatně výslovně vyjádřena v ustanovení § 8 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Autorka se ve svém článku zabývá principem zákazu zneužití práva z pohledu občanského práva. Rozebírá některé teoretické aspekty doktríny. Uvádí i její ústavněprávní základy a zmiňuje několik příkladů z judikatury. Pro zajímavost uvádí krátké srovnání s několika zahraničními právními řády a stručný římsko-právní exkurz. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. II. ÚS 309/95.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 3, s. 2-8
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Zneužití práva
  Zákaz zneužití práva
  Soukromé právo
  Římské právo soukromé
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.