Number of the records: 1  

Obnova řízení o přestupcích

 1. Main entry-name Mates, Pavel, 1947- (author)
  Title statementObnova řízení o přestupcích
  AnnotationAutor se věnuje tématu obnovy řízení, kterou označuje jako opravný prostředek, tradičně rozkročený mezi opravné prostředky mimořádné a dozorčí. V obecném úvodu zdůrazňuje, že jde o institut sloužící k nápravě vad skutkových, nikoli právních, což posléze dokládá příklady z judikatury správních soudů. Vzhledem k tomu, že zákon o odpovědnosti za přestupky (zákon č. 250/2016 Sb.) neobsahuje speciální úpravu obnovy, postupuje se podle obecné úpravy správního řádu. Poukazuje na to, že v praxi jsou podmínky obnovy řízení vykládány restriktivně a doslovně, takže pro ně není nijak velký prostor. Objasňuje význam tzv. materiálního korektivu, který je obsažen v podmínce, že řízení se má obnovit, mohou-li relevantní skutečnosti, důkazy či rozhodnutí vést k jinému rozhodnutí ve věci. Zvláštní pozornost věnuje podmínkám, za nichže lze napadnout příkaz na místě žalobou u správního soudu. Otevřenou zůstává otázka, zda se zásada beneficium cohaesionis má vztahovat i na obnovu řízení, na jejíž řešení bude třeba vyčkat další akademické diskuze a zejména judikatury. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 1999, sp. zn. II. ÚS 231/96.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 20, (2021), č. 1, s. 12-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 231/96
  Přestupky
  Přestupkové řízení
  Obnova řízení
  Beneficium cohaesionis
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.