Number of the records: 1  

Insolvenční řízení, rozhodnutí o úpadku

 1. Title statementInsolvenční řízení, rozhodnutí o úpadku : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sen. zn. 29 NSČR 105/2018
  Annotation"Zahájení insolvenčního (úpadkového) řízení" ve smyslu unijního práva představovaného článkem 2 písm. e) a f) nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 nebo článkem 2 body 7) a 8) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 nelze ztotožnit s okamžikem zahájení insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 části věty za středníkem insolvenčního zákona, ani s okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčího řízení, v insolvenčním rejstříku (§ 101 odst. 1 insolvenčního zákona). Nevydá-li insolvenční soud v době od zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku, žádné jiné (dřívější) rozhodnutí zahrnující zbavení dlužníka práva nakládat se svým majetkem a jmenování správce podstaty uvedeného v příloze C nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 nebo insolvenčního správce uvedeného v příloze B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, rozumí se "okamžikem zahájení řízení" ve smyslu obou těchto nařízení pro poměry upravené insolvenčním zákonem okamžik zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku. Odkaz na judikaturu ÚS: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 1, s. 138-152
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Insolvenční řízení
  Zahájení řízení
  Rozhodnutí o úpadku
  Evropské insolvenční právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 1/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1