Number of the records: 1  

Neplatnost právního úkonu, způsobilost k právním úkonům

 1. Title statementNeplatnost právního úkonu, způsobilost k právním úkonům : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018
  AnnotationPři posuzování, zda je určitý právní úkon učiněný osobou s duševní poruchou neplatný, je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti případu tak, aby se případný závěr o neplatnosti právního úkonu nedostal do rozporu s účelem § 38 odst. 2 obč. zák. (tj. aby nevedl k poškození osoby s duševní poruchou, jejíž ochraně má uvedené ustanovení sloužit), a současně aby nevedl k nepřiměřenému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1016-1020
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 173/13
  Neplatnost právních úkonů
  Způsobilost k právním úkonům
  Osoby s duševní poruchou
  Duševní poruchy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.