Number of the records: 1  

Užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek

 1. Main entry-name Podrazil, Petr, 1986- (author)
  Title statementUžití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace s důrazem na užití síťových lůžek
  Another responsib. Jirásko, Vojtěch, (author)
  AnnotationAutoři podávají detailní analýzu podmínek užití omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v ČR při zvážení všech rizik doprovázejících jejich užití, a to v návaznosti na záruky (limity) vyvěrající z čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Užití omezovacích prostředků je nejprve právně posazeno do příslušných mezinárodních a ústavněprávních východisek, které jsou obecně s nedobrovolnými detencemi spojeny (čl. 5 Úmluvy). Akcentován je lidskoprávní význam nedobrovolných hospitalizací v kontextu judikatury ESLP a ÚS České republiky. Stranou pozornosti není ponechán historickoprávní vývoj na poli nasazování omezovacích prostředků v průběhu nedobrovolné hospitalizace. Detailně jsou analyzovány rovněž záruky bránící zneužití těchto prostředků a zaručující osobám, na nichž jsou omezovací prostředky nedobrovolně aplikovány, zachování základní (nepodkročitelné) míry ochrany lidské důstojnosti. Zvláštní pozornost je pak věnována problematice umisťování do síťových (klecových) lůžek v průběhu nedobrovolné hospitalizace. Vědecký výzkum je podpořen konkrétními daty, jež byla získána od vybraných institucí na základě dotazu provedeného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Cílem autorů není analýza medicínských otázek, které s předkládanou problematikou úzce souvisí, spočívajících ve vhodnosti použití konkrétního omezovacího prostředku v průběhu nedobrovolné hospitalizace (např. podání medikamentů vs. umístění do síťového lůžka), ale zaměření se na právní rámec podmínek užití omezovacích prostředků s důrazem kladeným na právní garance ve vztahu k člověku, na němž byly tyto prostředky užity. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 493/05; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03; nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1974/14; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. I. ÚS 563/06.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 8, s. 774-792
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 493/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 367/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 412/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1974/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 563/06
  Nedobrovolná hospitalizace
  Omezení osobní svobody
  Tělesná a duševní integrita
  Zásah do osobní integrity
  Lůžková péče
  Zdravotnická zařízení
  Zdravotní péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.