Number of the records: 1  

Účast ekologických spolků v řízení o přestupku - dopady nálezu Ústavního soudu do praxe orgánů ochrany přírody

 1. Main entry-name Jelínková, Jitka, 1969- (author)
  Title statementÚčast ekologických spolků v řízení o přestupku - dopady nálezu Ústavního soudu do praxe orgánů ochrany přírody
  AnnotationPrávo účasti ekologických spolků v řízeních na úseku ochrany přírody a krajiny zakládají § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přestože zákon výslovně neuvádí, že řízení o přestupcích a jiných správních deliktech jsou z tohoto práva vyňata, nebyla účast ekologických spolků orgány ochrany přírody ani správními soudy dosud připouštěna s ohledem na specifickou povahu správního trestání. Nález ÚS sp. zn. II. ÚS 1685/17 ze dne 18. 12. 2018 znamenal svými "nosnými důvody" k možnosti, významu a rozsahu účasti ekologických spolků v řízeních o správních deliktech podle § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny průlom do dosavadní praxe. Ústavní soud vychází z požadavku eurokonformního výkladu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, výkladu, který zohledňuje cíle Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Autorka se zabývá otázkami, zda na dopady závěrů Ústavního soudu do aktuální praxe orgánů ochrany přírody mají vliv v mezidobí nastalé změny právní úpravy, tj. nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změna § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s velkou novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., případně konkrétní skutkové okolnosti posuzovaného případu. Zdůvodňuje, proč je na obě otázky třeba odpovědět záporně. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 1685/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3572/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 22/14.
  In Správní právo. - Roč. 52, (2019), č. 8, s. 416-423
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1685/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2239/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 59/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3572/14
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 22/14
  Přestupkové řízení
  Účastníci řízení
  Ekologické spolky
  Ochrana přírody
  Správní orgány
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1