Number of the records: 1  

Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti

 1. Main entry-name Palásek, Milan, (author)
  Title statementVybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti
  AnnotationRekodifikace českého soukromého práva se mj. dotkla rovněž koncepce dědické (ne)způsobilosti s přihlédnutím k postavení nezletilého dítěte jako subjektu v obecně slabším postavení. Určité otázky v tomto směru vyvolává např. postavení nascitura, narozeného z umělého oplodnění, jako dědice. Současně došlo nejen k posílení ochrany postavení dítěte jakožto zůstavitele, ale i k rozšíření ochrany zůstavitele na úkor nezletilého dítěte. Autor článku se věnuje problematice institutu dědické způsobilosti nezletilého dítěte, a to s důrazem na postavení nenarozeného dítěte. Hlavní část článku je zaměřená na analýzu institutu dědické nezpůsobilosti, přičemž ve vztahu k němu jsou zohledněny především dílčí aspekty reflektující změny promítnuté do občanského zákoníku v souvislosti se zvláštním postavením nezletilého dědice i nezletilého zůstavitele. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1099/18; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11; nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 485/10.
  In Právní rozhledy. - Roč. 27, (2019), č. 12, s. 419-427
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1099/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 485/10
  Dědické nároky dítěte
  Dědictví
  Dědicové
  Způsobilost k právním úkonům
  Nezletilé děti
  Nezletilí
  Nasciturus
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.