Number of the records: 1  

Insolvenční řízení. Majetková podstata. Soupis majetkové podstaty. Účinky soupisu. Nájem nebytových prostor. Výpověď z nájmu nebytových prostor. Vylučovací žaloba. Přerušení řízení

 1. Title statementInsolvenční řízení. Majetková podstata. Soupis majetkové podstaty. Účinky soupisu. Nájem nebytových prostor. Výpověď z nájmu nebytových prostor. Vylučovací žaloba. Přerušení řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2018, sp. zn. 29 Cdo 6097/2017
  AnnotationNa majetek sepsaný do majetkové podstaty dlužníka se po dobu trvání účinků soupisu pohlíží jako na majetek dlužníka. Je-li osobou s dispozičními oprávněními [§ 229 odst. 3 písm. c) insolvenčního zákona], je insolvenční správce i v průběhu sporu o vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty oprávněn takový majetek držet, užívat a používat jeho plody a užitky (např. jej pronajímat a inkasovat nájemné), a to bez zřetele k tomu, zda je (insolvenční) dlužník vlastníkem takového majetku. Byl-li v době, kdy nastaly účinky soupisu, takový majetek platně pronajat, vstupuje insolvenční správce, jenž je osobou s dispozičními oprávněními, do právního postavení pronajímatele, čímž mu vzniká i právo inkasovat nájemné a za podmínek uvedených v § 256 insolvenčního zákona nájemní smlouvu též vypovědět. To, že se třetí osoba (jako tvrzený vlastník sepsaného majetku) domáhá vylučovací žalobou vyloučení takového majetku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, nemá žádný vliv na platnost takové výpovědi z nájmu a probíhající excindační řízení proto není [ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.] důvodem pro přerušení řízení, v němž se nájemce sepsaného majetku domáhá vůči insolvenčnímu správci určení, že taková výpověď je neoprávněná a že nájemní vztah trvá. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2007, sp. zn. II. ÚS 659/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. II. ÚS 645/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 220/04.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 23, (2019), č. 5, s. 344-349
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 659/04
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 645/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 220/04
  Insolvenční řízení
  Majetková podstata
  Nájem nebytových prostor
  Vylučovací žaloba
  Přerušení řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.