Number of the records: 1  

Diskriminace z důvodu pohlaví - jde jen o "pár shnilých jablek"?

 1. Main entry-name Havelková, Barbara, 1980- (author)
  Title statementDiskriminace z důvodu pohlaví - jde jen o "pár shnilých jablek"?
  AnnotationAutorka na příkladu diskriminace z důvodu pohlaví dokládá tvrzení, že se antidiskriminačnímu právu v České republice nedaří dobře, a pokouší se toto tvrzení vysvětlit. Zaměřuje se na dva problémy soudní praxe. Zaprvé ukazuje, že soudy, navzdory objektivní odpovědnosti za diskriminaci dle práva EU, často trvají na úmyslném jednání na základě některého z chráněných důvodů. Jen ojediněle navíc skutečně přenesou důkazní břemeno na žalované. To činí antidiskriminační spory pro žalobkyně prakticky nevyhratelnými. Co se týká nepřímé diskriminace, soudy chápou tento institut velmi úzce, a místo aby identifikovaly genderově předpojaté strukturální nastavení jako nepřímo diskriminační, vedou poškozenou stranu k tomu, aby se v individuální rovině pokusila jej překonat. V druhé části článku se autorka zaměřuje na otázku, proč v Česku dochází z hlediska práva EU k chybné a v každém případě neefektivní aplikaci antidiskriminačního práva. Autorka poukazuje zaprvé na to, že chápání práva na rovnost a antidiskriminačního práva je buď příliš široké, nebo příliš úzké na to, aby mohly diskriminované osoby úspěšně uplatnit svá práva. Upozorňuje na to, že čeští soudci a soudkyně jsou přinejlepším ochotni přistoupit na formální pojetí rovnosti, nikoli ale na její materiální pojetí. Ukazuje také, jak vnímání rozdílů mezi pohlavími jako biologicky daných a nekritické přijímání "trestu za mateřství" jako neproblematického následku svobodné volby žen vede soudy k neschopnosti vnímat muže a ženy jako skutečně srovnatelné bytosti, což omezuje jejich schopnost dospět k závěru o diskriminaci. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 37/04; nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 1136/13; nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2015, sp. zn. III. ÚS 1213/13; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2015, sp. zn. III. ÚS 880/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 10. 1999, sp. zn. I. ÚS 297/99; nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07.
  In Jurisprudence. - Roč. 28, (2019), č. 4, s. 15-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1136/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1213/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 880/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 297/99
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07
  Diskriminace
  Diskriminace na základě pohlaví
  Rovnost pohlaví
  Důkazní břemeno
  Přesun důkazního břemene
  Princip rovnosti
  Antidiskriminační právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1