Number of the records: 1  

Obchodní korporace - člen statutárního orgánu - manažerská smlouva - věcná příslušnost

 1. Main entry-name Hušek, Jan, 1943- (author)
  Title statementObchodní korporace - člen statutárního orgánu - manažerská smlouva - věcná příslušnost : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2018
  AnnotationPokud člen statutárního orgánu a obchodní korporace uzavřou vedle smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 obch. zák. - od 1. 1. 2014 platí ust. § 59 NOZ) souběžně i smlouvu "manažerskou" na výkon některých činností spadajících do působnosti statutárního orgánu, v níž sjednají režim zákoníku práce, není tato smlouva neplatná, musí však splňovat požadavky kladené na smlouvy o výkonu funkce (obsah, formu, potřebu schválení) a takovéto ujednání nečiní tento vztah pracovněprávním. V manažerské smlouvě se nelze odchýlit zejména od pravidel upravujících vznik a zánik funkce člena statutárního orgánu, předpokladů výkonu funkce, odměňování, výkonu s péčí řádného hospodáře apod. K projednání a rozhodnutí sporu ze smlouvy "manažerské" uzavřené mezi členem představenstva obchodní korporace a korporací, jejímž předmětem je úprava vzájemného vztahu při plnění povinností spadajících do působnosti představenstva je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud (§ 9 odst. 3 písm. h) o. s. ř.). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15.
  In Obchodní právo. - Roč. 28, (2019), č. 2, s. 28-34
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Obchodní korporace
  Statutární orgán
  Smlouvy o výkonu funkce
  Manažeři
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1