Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahujících předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ

 1. Main entry-name Janošek, Vladimír, (author)
  Title statementVrchní soud v Praze: Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahujících předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ : usnesení Vrchního soudu v Praze z 20. 12. 2017, sp. zn. 7 Cmo 171/2017
  AnnotationPovinnost společnosti vydat svému akcionáři dle § 266 odst. 1 ZOK bez zbytečného odkladu od doručení žádosti opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno ("opis seznamu"), je vázána na splnění následujících podmínek, které musí být splněny kumulativně: 1. písemná žádost akcionáře o opis seznamu, 2. doručení této žádosti společnosti, 3. vyčíslení nákladů na opis seznamu společností a zaslání vyčíslené (požadované) částky akcionáři (je-li samozřejmě tato úhrada společností požadována), 4. následná úhrada nákladů na opis seznamu akcionářem. Z uvedeného je zřejmé, že realizace práva akcionáře na vydání opisu seznamu a tomu odpovídající povinnost společnosti této žádosti vyhovět je určitým procesem skládajícím se z určitých kroků, které za sebou musí logicky následovat, a odehrávají se v určitém časovém rámci (rozmezí). Teprve v případě nereagování společnosti na žádost akcionáře o vydání opisu seznamu ve lhůtě bez zbytečného odkladu by mohla být následně učiněna ze strany akcionáře předžalobní výzva k plnění ve smyslu § 142a odst. 1 OSŘ, kterou proto nemůže obsahovat již žádost o vydání opisu seznamu akcionářů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 4047/14; nález Ústavního soudu ze dne 3. 12. 2013, sp. zn. II. ÚS 2697/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 9, s. 339-341
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4047/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2697/13
  Akciové společnosti
  Akcionáři
  Předžalobní výzva
  Zákon o obchodních korporacích
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1