Number of the records: 1  

Ústavní soud České republiky: K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementÚstavní soud České republiky: K otázce povinnosti řidiče zajistit připoutání spolujezdce bezpečnostním pásem : nález ÚS ze 17. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 492/17
  AnnotationPrávní věty: Z povinnosti řidiče dle § 5 odst. 1 písm. i) ProvPoz zásadně nelze dovozovat jeho povinnost zajistit připoutání se přepravované osoby bezpečnostním pásem, a to s výjimkami situací, v nichž by to vyžadovaly jedinečné okolnosti přepravované osoby, například její zdravotní stav či věk, popřípadě zákonem výslovně stanovená povinnost (§ 6 ProvPoz). Spoluzavinění poškozeného spolujezdce (v případě dopravní nehody) spočívající v tom, že v průběhu jízdy nebyl připoután bezpečnostním pásem, však nemusí přerušovat příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním řidiče a následkem v podobě smrti či zranění spolujezdce; tak by mohla daná skutečnost zapůsobit za výše uvedených podmínek jen tehdy, jestliže by řidič v době nehody žádnou svou povinnost neporušil a k nehodě by došlo náhodou či zaviněním třetí osoby. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. II. ÚS 492/17.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 17, (2018), č. 6, s. 144-146
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 492/17
  Provoz na pozemních komunikacích
  Provoz motorového vozidla
  Silniční provoz
  Dopravní nehody
  Řízení motorového vozidla
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1