Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Výše náhrady za omezení vlastnického práva protiústavní regulací nájemného. Námitka promlčení ve sporu o tuto náhradu

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Výše náhrady za omezení vlastnického práva protiústavní regulací nájemného. Námitka promlčení ve sporu o tuto náhradu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017
  AnnotationPrávní věta: Výše náhrady, kterou je stát povinen poskytnout za omezení vlastnického práva regulací nájemného, by měla být zásadně totožná s rozdílem mezi obvyklým (tržním) a regulovaným nájemným, na které měl pronajímatel bytu nárok podle protiústavní úpravy. Námitka promlčení, kterou stát uplatní v řízení o náhradě za nucené omezení vlastnického práva způsobené protiústavní regulací nájemného, se "zásadně" (zpravidla) příčí dobrým mravům. Výjimku tvoří např. případy, kdy žalobce (pronajímatel) postupoval v rozporu se zásadou "vigilantibus iura scipta sunt", a žalobu na náhradu za nucené omezení vlastnického práva podal u soudu s nepřiměřeným časovým odstupem od doby, kdy protiústavní omezení skončilo. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. I. ÚS 2216/09; nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2062/14; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 6, s. 220-222
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2216/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2062/14
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/05
  Vlastnické právo
  Omezení vlastnických práv
  Náhrada škody
  Nájemné
  Regulace nájemného
  Námitka promlčení
  Promlčení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.