Number of the records: 1  

Dobrá víra a neoprávněná stavba. Důkazní břemeno o nedostatku dobré víry stavebníka a vysvětlovací povinnost procesní strany nezatížené důkazním břemenem

  1. Main entry-name Spáčil, Jiří, 1953- (author)
    Title statementDobrá víra a neoprávněná stavba. Důkazní břemeno o nedostatku dobré víry stavebníka a vysvětlovací povinnost procesní strany nezatížené důkazním břemenem : rozsudek NS z 31. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4925/2016
    AnnotationPrávní věty: 1. Zákon neposkytuje ochranu nedbalému stavebníkovi, který zřídil přestavek v přesvědčení, že staví na svém pozemku, ovšem jeho omyl byl se zřetelem ke všem okolnostem konkrétního případu neomluvitelný. Při posuzování, zda je dána dobrá víra ve smyslu § 1087 odst. 1 ObčZ, je třeba přihlížet ke všem okolnostem daného případu. Jestliže ve stavebním řízení vlastníci sousedního pozemku uplatňovali námitku, že část stavby má ležet na jejich pozemku, a stavebníci nenechali řádně vytyčit hranice mezi pozemky anebo nepostarali se jinak o její řádné stanovení a stavbu zahájili, resp. v ní pokračovali, nejednali v omluvitelném omylu a nemohli být v dobré víře, že stavějí na vlastním pozemku. 2. Tvrzení skutkových okolností ohledně nedostatku dobré víry stavebníka leží na tom účastníkovi, který ji popírá; protože o okolnostech vedoucích stavebníka k přesvědčení, že stavěl na vlastním pozemku, z povahy věci protistrana (vlastník pozemku) mnohdy nemůže být - na rozdíl od toho, jehož dobrá víra je presumována - informována, může podle okolností věci nastoupit vysvětlovací povinnost procesní strany nezatížené důkazním břemenem, tedy stavebníka. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 3361/14.
    In Soudní rozhledy. - Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 235-237
    Subj. Headings Ústavní soud 2017
    Judikatura ÚS
    Nález Ústavního soudu I. ÚS 987/07
    Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3361/14
    Neoprávněná stavba
    Stavba
    Stavby na cizím pozemku
    Dobrá víra
    Důkazní břemeno
    Form, Genre článek
    Signatura
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    article

    article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.