Number of the records: 1  

Několik poznámek k článku "Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku"

 1. Main entry-name Šámal, Pavel, 1953- (author)
  Title statementNěkolik poznámek k článku "Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku"
  Another responsib. Eliáš, Karel, 1955- (author)
  AnnotationPříspěvek reaguje na články doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D., k trestní odpovědnosti právnických osob z hlediska teorie fikce a z pohledu nového občanského zákoníku, uveřejněné v č. 5/2014 a č. 7-8/2014. Autoři se zabývají právně teoretickými otázkami vztahujícími se ke složité problematice pojetí právnických osob a jejich trestní odpovědnosti. Zaměřují se na kritiku Beranem navrhované právní úpravy, která mění koncepci přičitatelnosti podle § 8 z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), jež je založena na tom, že jednání fyzické osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) TOPO se právnické osobě přičítá přímo, což vede k tomu, že se jí takto přičítá i zavinění této fyzické osoby (zejména tam, kde je možno spáchat trestný čin úmyslně i z nedbalosti). Naproti tomu autorem navrhované znění § 8 TOPO by nahradilo uvedené pojetí přičitelnosti tzv. odvozenou přičitatelností, což by narušilo celistvost a konzistentnost právní úpravy přičitatelnosti v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04; nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 469/02; nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 14, (2015), č. 3, s. 59-74
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 469/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 558/01
  Právnické osoby
  Fyzické osoby
  Trestní odpovědnost právnických osob
  Občanský zákoník 2014
  Trestné činy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1