Number of the records: 1  

Kritické zhodnocení nálezu ÚS ve věci paušální náhrady hotových výdajů nezastoupenému účastníku

 1. Main entry-name Coufalík, Petr, (author)
  Title statementKritické zhodnocení nálezu ÚS ve věci paušální náhrady hotových výdajů nezastoupenému účastníku
  AnnotationDosavadní právní úprava nákladů řízení stojí na základním pravidle, že každý účastník si sám platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně a či jeho zástupci (§ 140 odst. 1 OSŘ). Jelikož se však v mnoha situacích jeví jako nespravedlivé požadovat po osobě, která je v právu nebo která vznik nákladů řízení nezavinila, aby tyto náklady nesla, uplatňuje se institut náhrady nákladů řízení, jehož prostřednictvím se alespoň část nákladů přenese na jinou osobu, která v řízení naopak úspěšná nebyla či vznik nákladů zavinila. Mezi náklady řízení patří i hotové výdaje, které tvoří ze­jména jízdné, stravné a nocležné. Pokud chtěl účastník řízení podle dosavadní úpravy uplatnit náhradu hotových výdajů proti procesně neúspěšné straně nebo proti osobě, která zavinila vznik těchto nákladů, musel prokázat jejich konkrétní výši. Jelikož se zrovna nejedná o lehkou proceduru, přičemž výše takto hrazených nákladů nebývá zpravidla závratně vysoká, nezastoupení účastníci náhradu hotových výdajů většinou nepožadují. Rozdílná situace je u účastníků zastoupených advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem (dále též „zastoupení účastníci“), kteří kromě možnosti prokázání skutečně vzniklých nákladů mohou uplatnit paušální náhradu nákladů určenou podle § 13 AT, a to ve výši 300 Kč za každý úkon poskytnuté právní služby. Tato částka kryje vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, nezahrnuje však poněkud překvapivě náhradu cestovních výdajů. Do tohoto stavu razantně vstoupil ÚS nálezem ze 7. 10. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 39/13, kterým se rozhodl odstranit nerovnost panující mezi zastoupeným a nezastoupeným účastníkem řízení. Je však otázkou, nakolik se tento cíl ÚS skutečně podařil a nakolik naopak založil novou nerovnost. Autor nabízí k diskuzi otázku, zdali tímto nálezem ÚS nepřeko­nal svou dosavadní judikaturu, podle níž státu nepřináleží náhrada nákladů řízení za zastupování advokátem - srov. např. nález z 9. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 2929/07, nebo nález z 24. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1087/09.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 21, (2015), č. 1, s. 8-9
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2929/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1087/09
  Náhrada nákladů řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1